Privacyverklaring

Taxus Advies Groep BV, gevestigd aan de Hulweg 2 8097 RE Oosterwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
directie@taxusadviesgroep.nl.
Hulweg 2 8097 RE Oosterwolde,
+31610980188
Mevr. C. Verdonk is de functionaris gegevensbescherming van Taxus Advies Groep BV
Persoonsgegevens die wij verwerken
Taxus Advies Groep BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij (kunnen)  verwerken
Taxus Advies Groep BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN);
- inkomsten- en vermogensgegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Taxus Advies Groep BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- In het kader van de door u aan ons opgedragen dienstverlening;
- om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Taxus Advies Groep BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taxus Advies Groep BV) tussen zit. Taxus Advies Groep BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Fiscaal gemak aangifte software.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Taxus Advies Groep BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, danwel voortvloeit uit uw on/of onze wettelijke en met name fiscaal-wettelijke verplichting.
Delen van persoonsgegevens met derden
Taxus Advies Groep BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Taxus Advies Groep BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Taxus Advies Groep BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voorzover onze wettelijke bewaarplicht daarmee niet conflicteert. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taxus Advies Groep BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar directie@taxusadviesgroep.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Taxus Advies Groep BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Taxus Advies Groep BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via directie@taxusadviesgroep.nl

 

 Algemene Voorwaarden Taxus disclaimer Contact