Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Cliënt: de wederpartij van Taxus bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1;
• Taxus: Taxus Advies Groep BV, gevestigd te Oosterwolde, Hulweg 2;
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Taxus.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Taxus, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en Taxus, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Taxus gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2 Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Taxus deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd.
2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede voor al degenen die voor Taxus werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht. Zij kunnen jegens Cliënt hierop een beroep doen.

Artikel 3 - Gegevens en informatie
3.1 Taxus is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Cliënt alle door Taxus verlangde gegevens en informatie en/of die gegevens en informatie waarvan Cliënt redelijkerwijs kan weten dat Taxus die nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht, tijdig in de vorm en op de wijze als door Taxus gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Cliënt de benodigde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Cliënt.
3.2 Cliënt is gehouden Taxus onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Taxus verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt.
3.4 Cliënt is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Taxus verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Taxus kan in verband met niet of niet correcte naleving door Cliënt niet worden aangesproken.

Artikel 4 - Email- en internetgebruik
4.1 Cliënt en Taxus kunnen door middel van elektronische post, waaronder e-mail, met elkaar communiceren. Aan het gebruik van internet en e-mail kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Taxus is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van internet en/of e-mail.
4.2 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Taxus bepalend.

Artikel 5 - Uitvoering van de opdracht
5.1 Taxus bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien Taxus bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van Cliënt derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe de zelfde tarieven hanteren als met Cliënt overeengekomen voor personen rechtstreeks verbonden aan Taxus.
5.2 Taxus zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Taxus kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
5.4 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Taxus de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 6 - Intellectuele vermogensrechten
6.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Taxus bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Taxus, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.
6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxus is het Cliënt niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 7.3.

Artikel 7 - Geheimhouding
7.1 Taxus en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Taxus zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht tot bekendmaking, of indien die bekendmaking voortvloeit uit de aard van de opdracht of indien Cliënt Taxus van zijn geheimhoudingsplicht heeft ontheven .
7.2 Taxus is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door Cliënt ter beschikking wordt gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan Taxus bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen alsmede ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Taxus waaronder begrepen het door Taxus of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Taxus voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn alsmede om voornoemde procedures te voorkomen.
7.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxus is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Taxus openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of op Cliënt een wettelijke plicht of beroepsplicht tot
openbaarmaking rust.

Artikel 8 - Persoonsgegevens
8.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Cliënt aan Taxus of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Taxus, kan Taxus persoonsgegevens betreffende Cliënt en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Cliënt verwerken.
8.2 In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Cliënt alsmede in verband met het kunnen benaderen van Cliënt en/of personen werkzaam bij/voor Cliënt met informatie en met diensten van Taxus  kan Taxus persoonsgegevens verwerken.
8.3 Verwerking van persoonsgegevens door Taxus in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 9 - Honorarium
Cliënt is aan Taxus een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Taxus gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

Artikel 10 - Betaling
10.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Cliënt in verzuim is.
10.2 Alle buitengerechtelijke kosten die Taxus heeft in verband met de incasso van een vordering op Cliënt zijn voor rekening van Cliënt.
10.3 Alle kosten die Taxus heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Cliënt zijn voor rekening van Cliënt, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Taxus als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
10.4 Taxus behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt daartoe naar het oordeel van Taxus aanleiding geeft - van Cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Taxus gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 11 - Reclames
11.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt reclameert, dan wel, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Taxus te worden kenbaar gemaakt.
11.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voorzover Taxus aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Taxus de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Cliënt reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1 Taxus is jegens Cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
12.2 De aansprakelijkheid van Taxus voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad, veroorzaakt door handelen van Taxus, is beperkt tot tweemaal het honorarium (exclusief omzetbelasting) dat Taxus in rekening heeft gebracht terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van honderdvijftigduizend Euro (€ 150.000,-).
12.3 De in het tweede lid vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Taxus gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Taxus.
12.4 Taxus is evenwel niet aansprakelijk voor:
• bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Cliënt aan Taxus of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Cliënt;
• bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die op verzoek van of door Cliënt ingeschakeld zijn;
• bij Cliënt of derden ontstane indirecte, bedrijfs- of gevolgschade.
12.5 Cliënt is gehouden Taxus schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Cliënt alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Cliënt betrokken zijn die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Taxus ten behoeve
van Cliënt, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Taxus. Deze vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

Artikel 13 - Vervaltermijn
Voorzover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Cliënt uit welken hoofde ook jegens Taxus in verband met het verrichten van werkzaamheden door Taxus in ieder geval na een jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 14 - Rechts- en forumkeuze
14.1 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Taxus is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Taxus gevestigd is.
14.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Cliënt en Taxus kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Algemene Voorwaarden Taxus disclaimer Contact